top of page

Hoonestustingimused

Individuaalelamukruntide suurused jäävad vahemikku 1184 - 2769 m².

 

Elamukruntidele võib ehitada ühe kuni 2-korruseline elamu katusekaldega 10°-45°ja soovi korral ka kõrvalhoone. Hoonete harjajoone suund ei ole määratud. Lubatud suurim ehitusalune pind koos kõrvalhoonega on 250m²  ja hoonete suurim lubatud kõrgus võib olla olemasolevast maapinnast 9,0 m. 

Välisviimistluse materjalina on lubatud kasutada puit-, krohv- või kivikatet. Küte tuleb lahendada elamu projekti koosseisus.

 

Ehitusõigusega määratud hooned peavad paiknema projekteerimistingimustes toodud krundi hoonestusalas. Hoone koos arhitektuursete detailidega (nt varjualune hoone osana, terrass jms) peab asuma hoonestusalas ja arvestatakse ehitusaluse pinna sisse. Väljapoole hoonestusala võib rajada üksnes eraldiseisvaid rajatisi (aiakujunduselemendid, variseinad, pergolad, grillnurgad jm mittesuletava ruumiga ehitised), mis on kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga. Väikeehitiste alla kuuluvaid rajatisi võib igale krundile ehitada ühe. Garaažide arv elamu mahus on vaba – katusealused või suletud seintega. Parkimine lahendada asendiplaanil krundi piires.

 

Piirdeaia lubatud maksimaalne kõrgus on 1,5 m,  võib ehitada metallpostidel puitlippaia või  haljaspiirded.

Kuna planeeringuala on täiel määral kõrghaljastamata, on planeeringunõue, et iga elamukrundi omanik peab oma krundile istutama vähemalt kolm põlispuud.

 

Ridaelamute krundid jäävad vahemikku 3175 – 5451 m². 

 

Lubatud ehitusalune pindala ridaelamute kruntidel jääb vahemikku 800-1600m². Ehitada võib kuni 2-korruselise elamu katusekaldega 0°-45°, maksimaalne hoone kõrgus 9m. 

Ridaelamute hoonestus peab ühtima arhitektuurselt elumajade stiiliga.  Kõrvalhooned pole lubatud.

Ridaelamute kruntide edasisel planeerimisel tuleb ette näha ka parkimiskohad ja laste mänguväljaku asukoht krundi piires. 

bottom of page